Rollbeskrivning för styrelsen

WWOOF Sverige är med i IDEA - Arbestsgivarförbundet för ideella organisationer. 

Arbetsbeskrivning anställd koordinator. 

Styrelsen är:

- arbetsgivare.
- firmatecknare (var och en för sig).
- har yttersta ansvaret.

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete och att representera föreningen i olika sammanhang. Det är viktigt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen.Vi siktar på att ha fyra möten per år. Med fördel fördelas med utsatt tid och datum redan på konstituerande mötet. 

Styrelsen ska besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen i WWOOF Sverige är enskilda, vilket betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Eftersom vi i föreningen har en anställd, innebär styrelseuppdraget också ett ansvar som arbetsgivare. Den/de anställda är anställd av föreningen som helhet för att koordinera föreningens verksamhet. Styrelsen ska dock leda arbetet i föreningen och det är styrelsen som bestämmer vad den anställde ska ha för arbetsuppgifter. Styrelsen kan välja att delegera uppgiften att vara kontaktperson till anställda till en ledamot, men har alltid ett kollektivt arbetsgivaransvar. 

Det mandat, det vill säga det som styrelsen har rätt att göra och besluta om, regleras i föreningens stadgar. Revisorerna granskar styrelsen så ledamöterna inte fattar beslut som faller utanför ramarna, och tittar då både på verksamheten och ekonomin.


 

Rollbeskrivning: ordförande

Rollbeskrivning: Kassör

Förbereda, planera och kalla till styrelsemöte

Leda och strukturera mötena

På styrelsemöten diskutera och besluta i löpande frågor

Ta fram förslag på förbättringar och verksamhetsutveckling

Behandla motioner

Rollbeskrivning: Förtroendevald revisor

Skall till årsmötet upprätta en revisionsberättelse eller revisorsberättelse. I denna framgår vad de kommit fram till under sin kontroll av föreningens dokumentation och ekonomiska redovisning samt om de tillstår eller avråder från att styrelsen får ansvarsfrihet över det gångna året.

Ansvarig för uppföljning av ekonomin (kvartalsvis)

Ekonomin sköts av en legitimerad redovisningskonsult. 

2015-2017 Arkivredovisning.se
2010-2014 AMKredovisning.se


Ansvarig för att en budget tas fram- se tidigare balansrapport samt resultatrapport i bokslutspärmen eller online. 

Ansvarig för att ett årsbokslut blir framtaget till årsstämman. (skriva ut filer från redovisningskonsulten) 

På styrelsemöten diskutera och besluta i löpande frågor. 

Ta fram förslag på förbättringar och verksamhetsutveckling. 

Behandla motioner. 

Rollbeskrivning: Sekreterare

Rollbeskrivning: Valberedning 

Föra styrelsens protokoll, skriva och lägga upp det på Basecamp. Då mötena sker på över Skype brukar vi skriva i kommentarsfältet vad som diskuteras medan vi har mötet för att underlätta protokollföring. 

På styrelsemöten diskutera och besluta i löpande frågor

Skriva underlag för styrelsens arbete, dokument och ta ut mallar efter anvisningar samt sammanställningar av dessa

Ta fram förslag på förbättringar och verksamhetsutveckling

Har tillsammans med ordförande hand om styrelsens och föreningens arkivering

Behandla motioner

Valberedningens uppgift är att samla kandidater och jämföra deras kompetens och att om lämpligt förorda något alternativ. 

Förslagsvis får personerna i valberedningen ett inlogg och kan kontakta medlemmar via hemsidan. Utskick kan även göras via hemsidan för att samla in intressenter. 

Rollbeskrivning: Ledamot

På styrelsemöten diskutera och besluta i löpande frågor

Behandla motioner

Ta fram förslag på förbättringar och verksamhetsutveckling