Dagordning årsmöte 2018

Föreningens högsta organ är styrelsen.

På ordinarie årsmöte som skall hållas på våren skall förekomma:

1. Val av ordförande på årsmötet.

2. Val av sekreterare på årsmötet.

3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Styrelsens årsredovisning.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen.

9. Beslut om budget för nästa år.

10. Val av styrelse och suppleanter.

11. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant.

12. Fastställande av den årliga medlemsavgiften.

13. Motioner.

14. Övriga i förväg väckta frågor.


Väckta motioner

a. Ändring av stadgarna. Se förslaget med kommentarer härhttps://docs.google.com/document/d/1VV_eKLL9htQO-kdpbBz4v8JmokDcV8OLyPtcO22gNuo/edit?usp=sharing

b. Stärkt ekonomi.

c. Ny mobilanpassad hemsida CWP 1 April (Kommer att se ut som wwoofindependents.org och spara in på ekonomin och möjliggöra ett delat medlemskap för alla WWOOF länder i framtiden).

d. Momsfrihet. 

e. Slutligen ville styrelsen tacka alla som har deltagit i och bidragit ekonomiskt för att stödja WWOOF Sveriges mål om en hållbar, ekologisk jordbruk. Din insats gör skillnaden!

Har du frågor/motioner som du vill skall behandlas är du välkommen att lägga till dem här! Skicka mail till: jandi @ wwoof.se   

Agenda Annual Meeting 2018 (English) 

The association's supreme body is the Board.

At the annual meeting to be held in the spring to occur:

1. Election of chairman at the annual meeting.

2. Election of secretary at the annual meeting.

3. Establishment of the list of members present.

4. Election of two persons to count votes.

5. The Board's annual report.

6. The auditors' report.

7. Determination of earnings and balance sheet.

8. Resolution concerning the discharge of the Board.

9. Resolution on the budget for next year.

10. Election of Board members and deputies.

11. Election of auditor and possible deputy auditor.

12. Determination of the annual membership fee.

Weighted motions

a. Amendments to the Statutes. See the proposal with comments here 
https://docs.google.com/document/d/1VV_eKLL9htQO-kdpbBz4v8JmokDcV8OLyPtcO22gNuo/edit?usp=sharing

b. Strengthened economy.

c. New mobile home page CWP 1 April (Will look like wwoofindependents.org and save on the economy and enable shared membership for all WWOOF countries in the future).

d. VAT exemption

e. Finally, the Board would like to thank everyone who has participated in and contributed financially to support WWOOF Sweden's goal of sustainable organic farming. Your contribution makes all the difference!

If you have any questions / motions you want to be treated to, please feel free to add them here! Send mail to: jandi @ wwoof.se