STATUTES / STADGAR - English/Svenska

§ 1. Firm and Residence

World Wide Opportunities on Organic Farms, hereinafter called WWOOF Sweden, is a Non-profit association headquartered in Gothenburg.

§. And purpose

The association's purpose is to promote the organic movement by providing people with opportunities to mainly practical but also theoretical learning about organic farming. Members participating as volunteers by helping with the daily chores on organic farms. Members also participate as farm hosts by accepting volunteers to help them with the daily chores on the farm.

The association's purpose is to be a tool and resource for those who want to gain practical experience in organic farming, country life and ecologically sustainable lifestyles.

WWOOF Sweden is a politically and religiously independent association.

§ 3. Membership and fees

Every single person with an interest in promoting the association's aims can become a member.

Communication with members is usually through the website, email and telephone but also matches.

The member has the right to inspect the club's commitments as current business, economics, etc.

The annual membership fee is set annually by the general meeting.

Membership is valid for 365 days after the respective dues paid to the association.

§ 4. Withdrawal

Exit automatically after 365 days unless membership is renewed by paying the annual fee.

§ 5. Exclusion

Any member who violates the rules or that clearly damages the association or oppose its aims and purposes can be excluded by the board. At any exclusion, should the member concerned in writing. Excluded member may refer the matter to the meeting by notifying the Board.

§ 6. Board

The board is elected at the annual meeting. The Board shall consist of at least three and no more than 5 leaders meet and a maximum of two deputies who are elected for the period until the annual meeting been held the year after the election. The Board does not have to pay dues.

Board constitutes itself.

§ 7. Auditors

At the annual meeting elected for one year an accountant and possibly a deputy auditor. The auditor's task is to review the Board's management and the association's accounts.

§ 8. Signatories

The association's firm can be taken apart by the Board, the Board appoints them, two jointly.

§ 9. Fiscal year

The financial year is the calendar year.

§ 10. Annual meeting

The association's supreme body is the Board.

At the annual meeting to be held in the spring to occur:

1. Election of chairman at the annual meeting.

2. Election of secretary at the annual meeting.

3. Establishment of the list of members present.

4. Election of two persons to count votes.

5. The Board's annual report.

6. The auditors' report.

7. Determination of earnings and balance sheet.

8. Resolution concerning the discharge of the Board.

9. Resolution on the budget for next year.

10. Election of Board members and deputies.

11. Election of auditor and possible deputy auditor.

12. Determination of the annual membership fee.

13. Motions.

14. Other pre aroused questions.

Extraordinary meeting shall be held at the times and for the purpose the Board decided in advance and otherwise as the Board deems necessary or when the stated purpose requested by the Auditor or one tenth of the association's voting members.

§ 11. Resolution

At the decision of the board and the annual meeting should a consensus be sought. Can not being achieved, requires at least ⅔ majority for the decision to be valid.

The Board constitutes a quorum when at least three management meetings are currently being discussed where consensus has been reached.

§ 13. Resolution

If the association ceases to be all assets go to the NGO FoWO (Federation of WWOOF Organisations ie WWOOF Independents).

 

§ 1. Firma och säte

World Wide Opportunities on Organic Farms, nedan kallad WWOOF Sverige, är en idell förening med säte i Göteborg.

§ . Ändamål och syfte

Föreningens ändamål är att främja den ekologiska rörelsen genom att ge människor möjligheter att främst praktiskt men även teoretiskt lära sig om ekologiskt jordbruk. Medlemmar deltar som volontärer genom att hjälpa till med dagliga sysslor på ekologiska gårdar. Medlemmar deltar även som gårdsvärdar genom att ta emot volontärer som hjälper dem med dagliga sysslor på gården.

Föreningens syfte är att vara ett verktyg och resurs för dem som vill få praktisk erfarenhet av ekologiskt jordbruk, livet på landet och ekologiskt hållbara livsstilar.

WWOOF Sverige är en religiöst och politiskt obunden förening.

§ 3. Medlemskap och avgift

Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem.

Kommunikation med medlemmar går vanligvis via hemsidan, mail och telefon men även träffar.

Medlemmen har rätt till insyn i föreningens samtliga åtaganden så som löpande verksamhet, ekonomi etc.

Den årliga medlemsavgiften fastställs årligen av föreningsstämman.  

Medlemskap är giltigt 365 dagar efter att respektive medlemsavgift betalts in till föreningen.

§ 4. Utträde

Utträde sker per automatik efter 365 dagar om inte medlemskap förnyas genom att betala årsavgiften.

§ 5. Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar dess syften och ändamål kan uteslutas av styrelsen. Vid eventuell uteslutning ska berörd medlem meddelas skriftligen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan till föreningsstämman genom anmälan till styrelsen.

§ 6. Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledarmöter samt högst 2 suppleanter, vilka väljs för tiden fram till ordinarie årsmöte hållts året efter valet. Styrelsen behöver inte betala medlemsavgift.

Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 7. Revisorer

På årsmötet väljs för ett år en revisor och eventuellt en revisorssuppleant. Revisorns uppgift är att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

§ 8. Firmatecknare

Föreningens firma kan tecknas förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser, två i förening.

§ 9. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 10. Årsmöte

Föreningens högsta organ är styrelsen.

På ordinarie årsmöte som skall hållas på våren skall förekomma:

1. Val av ordförande på årsmötet.

2. Val av sekreterare på årsmötet.

3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Styrelsens årsredovisning.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen.

9. Beslut om budget för nästa år.

10. Val av styrelse och suppleanter.

11. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant.

12. Fastställande av den årliga medlemsavgiften.

13. Motioner.

14. Övriga i förväg väckta frågor.

Extra styrelsemöte skall hållas vid det tillfällen och för det ändamål styrelsen i förväg beslutat och i övrigt då styrelsen finner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål begärs av revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

§ 11. Beslut

Vid beslut i styrelsen och på årsmötet skall enighet eftersträvas. Kan ej sådan uppnås, krävs minst ⅔ majoritet för att beslutet skall vara giltigt.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledarmöten är närvande då konsensus har uppnåtts.

§ 13. Upplösning

Om föreningen upphör skall samtliga tillgångar gå till den ideella föreningen FoWO (Federation of WWOOF Organisations dvs. WWOOF Independents).